Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Midtjyske Pelargonie Venner.


Startet 15. marts 2003

§ 1. Navn og hjemsted:”Midtjyske Pelargonie Venner” Hjemsted er Århus.

§ 2. Formål :At fremme kendskabet til slægten Pelargonier og, at samle og udbrede oplysning om deres dyrkning og vækstbetingelser.

§ 3. Foreningens drift :Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent.

§ 4.Medlemmer: Ved medlemskab af Midtjyske Pelargonie Venner udløses der automatisk medlemskab af Dansk Pelargonieselskab.
Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.
Man kan dog deltage som prøvemedlem ved to møder før indmeldelse.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt
sit kontingent, senest ved den årlige generalforsamling
kontingentet gælder for 1 år fra 1 januar – 31 december

§5. Kontingent: Kontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6.Foreningens ledelse:Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7.Generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned.
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
4. Fremlæggelse af foreningens kommende budget til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemme flertal med mindre andet er bestemt i vedtægterne.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad, opslag eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel.
I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen.
Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmeantal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 50% af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen består af 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved den første generalforsamling vælges tre medlemmer samt en suppleant for en periode af 2 år og to medlemmer og en suppleant for en periode af 1 år.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1. Medlemmer af bestyrelse i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokale m.m. til foreningen eller som kontrollerer udlejer af lokale m.m. til foreningen, samt
2. Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokale m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
3. Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.
Endvidere kan byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentlig omfang, og når byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det
herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt og når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hver bestyrelsesmøde som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal.Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning , regnskab og revision:Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse af
Generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§ 11. Tegningsret: Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i
i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren
i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse: Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for det tilskud som foreningen eller tilskudsmodtageren har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom.
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens midler og tilskud efter folkeoplysningsloven
For de forpligtigelser der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids – og kulturforvaltningen for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud overføres til Dansk Pelargonieselskab.
Vedtaget på generalforsamling d. 12 marts 2006.

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Randi Pedersen, Allis Skjødt, Ivan Nielsen, Hanne Madsen og Niels Ejnar Carlsen